Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
28.1.2019 - Poziv javnosti za predlaganje kandidatov za imenovanje Odbora za mlade v Občini Semič v mandatnem obdobju 2018 -2022
Županja Občine Semič bo skladno s sklepom občinskega sveta Občine Semič imenovala Odbor za mlade v Občini Semič v mandatnem obdobju 2018 -2022 kot svoje posvetovalno delovno telo.

Odbor za mlade bo obravnaval predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine, ki zadevajo mlade v občini. O njih bo oblikoval svoje mnenje in županji podal stališče s predlogom odločitve. Odbor za mlade lahko predlaga v sprejem odloke in druge akte, ki zadevajo področje mladih. Na ta način bodo mladi imeli možnost biti aktivno udeleženi pri odločitvah občinskih organov ter dajati predloge in pobude na odločitve, ki zadevajo njihovo življenje v smislu sodelovanja, posvetovanja in udejstvovanja.

Odbor za mlade bo imel predsednika in pet članov. Občinski svet je na 3. redni seji sprejel sklep, da bo predsednica Odbora članica občinskega sveta, Urška Banovec.

Kandidat mora imeti stalno prebivališče v Občini Semič. Prednost pri imenovanju bodo imeli mladi, ki na dan oddaje predloga za člana odbora še niso dopolnili 30. leta starosti.

Kandidate lahko predlagajo stranke in liste, zastopane v občinskem svetu Občine Semič ter javnost (posamezniki, društva, organizacije, …). 

Rok za oddajo predlogov je torek, 12. februar 2019.

Predlog je potrebno oddati pisno na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali na elektronski naslov obcina@semic.si na predloženem obrazcu.

Predlogu je potrebno obvezno predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki kandidata«.

Predloge bo zbirala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo oblikovala predlog sestave Odbora za mlade za mandatno obdobje 2018 – 2022 in ga posredovala županji v obravnavo in sprejem. 


Priloge:
28.1.2019 - - Predlog kandidata za imenovanje v Odbor za mlade v Občini Semič.docx
28.1.2019 - - Obrazec_- podatki_kandidata.docx
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon