Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
13.8.2018 - Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2018 - ZAKLJUČEN
Zaključno poročilo in rezultati porabljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na Območju Občine Semič za leto 2018

Seznam prejemnikov z višino prejetih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2018
 

I. Namen javnega razpisa: 
Namen javnega razpisa je spodbujanje obnove nepremične kulturne dediščine – sakralne stavbne dediščine (v nadaljevanju: enota) na območju Občine Semič v letu 2018.
 
Občina Semič bo sofinancirala obnove enot izvedenih v času od 15. 11. 2017 do vključno 28. 9. 2018.   
 
II. Upravičenci do razpisanih sredstev: 
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so na območju Občine Semič:
- lastniki ali solastniki enote za katero se dodeljujejo sredstva ali
- najemniki enote in imajo z lastnikom sklenjeno najemno pogodbo in ustrezno soglasje lastnika enote ter so dela izvedli v obdobju od 15. 11. 2017 do 28. 9. 2018.

III: Kraj in način ali oddaje vlog:
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do vključno 28. 9. 2018 na
naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj - JR – sofinanciranje – sakralna stavbna dediščina«.
Priloge:
13.8.2018 - - javni_razpis_2018.pdf
13.8.2018 - - Prijavni obrazec_8.pdf
13.8.2018 - - Soglasje lastnika-najem_3.pdf
13.8.2018 - - Soglasje solastnika_6.pdf
13.8.2018 - - potrdiloZVKDS_2.pdf
13.8.2018 - - Izjava o pridobljenih sredstvih_3.pdf
13.8.2018 - - Izjava - obveznosti do občine_6.pdf
13.8.2018 - - Pogodba-vzorec_6.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon