Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
13.6.2018 - Poziv za dostavo predlogov kandidatov za imenovanje Posebne občinske volilne komisije
V skladu s 14. členom Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) ter 98. in 99. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/10 in 27/16) je naloga občinskega sveta, da na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenuje člane Posebne občinske volilne komisije Občine Semič za izvolitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti. 

Posebna občinska volilna komisija, ki je skrbela za izvedbo volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti  v mandatnem obdobju od leta 2014 do 2018, je bila imenovana s sklepom Občinskega sveta, št. 040-01/2014-8, na seji dne 3. 7. 2014. Ker mandat volilne komisije, v skladu z 38. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12 in 68/17), traja štiri leta, je potrebno pred razpisom lokalnih volitev 2018 imenovati novo Posebno občinsko volilno komisijo za naslednja štiri leta.

V skladu s 35. členom omenjenega zakona Posebno občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik, trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik Posebne volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov, s tem da morata biti vsaj en član in en namestnik člana pripadnika romske skupnosti.

V skladu z dogovorom naj bi bil predsednik občinske volilne komisije njen dosedanji predsednik, g. Marko Zupanič, univ. dipl. prav.. 

Predloge za sestavo komisije lahko podajo politične stranke, druge interesne organizacije in občani.

Glede na zgoraj navedeno Vas pozivamo, da podate svoje predloge glede sestave članov in njihovih namestnikov ter predlog za namestnika predsednika volilne komisije, ki mora biti diplomirani pravnik. Vsaj en član in en namestnik člana morata biti pripadnika romske skupnosti.

Svoje pisne predloge oddajte na naslov Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, do vključno petka, 29. junija 2018, da jih bomo posredovali Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v obravnavo in pripravo predloga občinskemu svetu. 

Predlog naj bo podan na priloženem obrazcu »Podatki kandidata za sestavo Posebne volilne komisije«.

OBRAZEC
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon