Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
27.10.2017 - Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na območju Občine Semič za leto 2017
I. Namen javnega razpisa: 
Namen javnega razpisa je spodbujanje obnove nepremične kulturne dediščine – sakralne stavbne dediščine (v nadaljevanju: enota) na območju Občine Semič v letu 2017.
 
Občina Semič bo sofinancirala obnove enot izvedenih v času od 10. 05. 2016 do vključno 15. 11. 2017.   
 
II. Upravičenci do razpisanih sredstev: 
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so na območju Občine Semič:
- lastniki ali solastniki enote za katero se dodeljujejo sredstva ali
- najemniki enote in imajo z lastnikom sklenjeno najemno pogodbo in ustrezno soglasje lastnika enote ter so dela izvedli v obdobju od 10. 05. 2016 do 15. 11. 2017.

III: Kraj in način ali oddaje vlog:
Vloge s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do vključno 15. 11. 2017 na
naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »Ne odpiraj - JR – sofinanciranje – sakralna stavbna dediščina«.
Priloge:
27.10.2017 - - javni_razpis_2017.pdf
27.10.2017 - - Prijavni obrazec_7.pdf
27.10.2017 - - Soglasje lastnika-najem_2.pdf
27.10.2017 - - Soglasje solastnika_5.pdf
27.10.2017 - - potrdiloZVKDS_1.pdf
27.10.2017 - - Izjava o pridobljenih sredstvih_2.pdf
27.10.2017 - - Izjava - obveznosti do občine_5.pdf
27.10.2017 - - Pogodba-vzorec_5.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon