Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
17.12.2018 - Novosti na področju pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse s 1.1.2019
Obveščamo vse nosilce nastanitvenih obratov v Občini Semič, da s 1.1.2019 stopijo v veljavo določila 3. člena Odloka o turistični taksi v Občini Semič in določila Zakona o spodbujanju in razvoju turizma – ZSRT-1, ki se nanašajo na pobiranje in odvajanje promocijske takse. Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije in se pobira v imenu in za račun nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, ki jo izvaja javna agencija ustanovljena s strani Republike Slovenije – Slovenska turistična organizacija.

Ključne novosti, ki stopijo v veljavo s 1.1.2019:

Višina turistične takse:
1,20 EUR na nočitev na osebo (polna turistična taksa) oz. 0,60 EUR na nočitev na osebo (polovična turistična taksa). 
 
Promocijska taksa:
Promocijska taksa znaša 25 % zneska turistične takse. 
Skupaj s turistično takso od 1. januarja 2019 dalje torej gostom zaračunate:
Polna turistična taksa:
1,20 EUR (polna turistična taksa) + 0,30 EUR (promocijska taksa) = 1,50 EUR
Polovična turistična taksa:
0,60 EUR (polovična turistična taksa) + 0,15 EUR (promocijska taksa) = 0,75 EUR


  
  POLNA TURISTIČNA TAKSA POLOVIČNA TURISTIČNA TAKSA
do 31. 12. 2018 od 1. 1. 2019 dalje do 31. 12. 2018 od 1. 1. 2019 dalje
turistična taksa - Občina Semič 1,15 € 1,20 € 0,58 € 0,60 €
promocijska taksa - Slovenska turistična organizacija                                      -   € 0,30 € -   € 0,15 €
skupaj 1,15 € 1,50 € 0,58 € 0,75 €

 Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Promocijska taksa se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Tako znaša znesek skupne obveznosti iz naslova turistične in promocijske takse na območju občine Semič od 1.1.2019 dalje 1,50 EUR.

Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Tako pobrano turistično in promocijsko takso pa nakazujejo na poseben podračun občine, najpozneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Ker bo pri UJP-u s 1. 1. 2019 odprt nov račun za nakazovanje promocijske in turistične takse, vam bomo številko računa sporočili naknadno. Prva obveznost iz naslova plačila promocijske in turistične takse za januar 2019 zapade v plačilo najpozneje 25. februarja 2019. 

Po informacijah, ki smo jih prejeli s strani AJPES-a se bo poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v sistem eTurizem s 1.1.2019 poročala zgolj »sedanja« postavka »Vrednost polne turistične takse/dan (1,20 EUR), ki ne bo vključevala vrednosti promocijske takse. Turistična taksa se gostom med njihovim bivanjem v nastanitvenem obratu obračunava po dneh, v višini, kot je določena. To pomeni, da gostitelj gostu v primeru bivanja med 28.12.2018 in 3.1.2019 zaračuna turistično takso za 6 nočitev (štiri v višini 1,15 EUR in dve v višini 1,20 EUR), dodatno pa za 2 nočitvi zaračuna tudi promocijsko takso – 0,30 EUR/nočitev.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Renato Bukovec, na telefonsko število 07/35-65-360 oz. elektronski naslov obcina@semic.si.
 

 
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon