Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
25.9.2018 - LOKALNE VOLITVE 2018 - Navodila organizatorjem volilne kampanje

Organizacija volilne kampanje
Organizatorje volilnih kampanj v zvezi z kandidaturo za župana ali kandidaturo liste kandidatov obveščamo, da morajo, v skladu z določbami 16. in 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja, tj. do 3.10.2018, odpreti poseben transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve, za katere kampanjo organizirajo. Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z organizacijo volilne kampanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo (http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/vprasanja_in_odgovori/).
Stališča in mnenja ima objavljene tudi Računsko sodišče R Slovenije na svoji spletni strani (http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KCF69E93BC5E987AAC12579E6002A201E).

Volilna kampanja se sme začeti najprej 30 dni pred dnem glasovanja, torej z 19.10.2018, končana pa mora biti najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja (2.čl.ZVRK).
 
Vložitev kandidatur
Zakon o lokalnih volitvah v 70. a členu določa, da mora politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata (dva ali več) za člana občinskega sveta, določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste v volilni enoti razporediti izmenično (t.i. zadrga) vsakega DRUGEGA kandidata po spolu (MŽM ali ŽMŽ). To pa ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke najmanj en predstavnik vsakega od spolov (ŽŽM ali MMŽ).
 
Pri  preračunavanju, do katerega mesta sega zgornja polovica liste, (problem lihih števil), se zaokrožuje v korist zapostavljenega spola. Sistem zadrge je definiran tako, da na prvi polovici liste dva kandidata zapored ne smeta biti enakega spola. Primere vložitve kandidatur, vezano na ti. »spolne kvote« najdete na spletni strani Občine Semič, pod zavihkom Lokalne volitve 2018 (http://www.semic.si/Upload/files/Spolne%20kvote%2070_a%20%C4%8Dlen%20ZLV(1).pdf).
 
Občinska volilna komisija Semič in Posebna občinska volilna komisija bosta kandidature sprejemali 17.10.2018 in 18.10.2018 med 16.00 in 19.00 na sedežu volilne komisije Semič, Štefanov trg 9 (sejna soba).
 
Obvezni izvod publikacije
Zakon o obveznem izvodu publikacij predpisuje, da je potrebno Narodni in univerzitetni knjižnici poslati po štiri izvode od vsakega izdanega predvolilnega gradiva kot so plakati, letaki, brošure, zgibanke ali druge publikacije (ZOIPub (UL RS št. 69/06). Za predajo tovrstnega gradiva so odgovorni organizatorji volilne kampanje: politične stranke, liste  ali neodvisni/ne kandidati/kandidatke. Gradivo je potrebno poslati v roku petnajstih dni po izdaji/plakatiranju, skupaj z dobavnim listom na katerem naj bo naveden sedež izdajatelja/ pošiljatelja, e-naslov za potrditev dobavnice in seznam gradiva. Gradivo lahko pošljete ali dostavite na naslov:
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)
Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva (obvezni izvodi)
Leskoškova 12, p.p. 259
1000 Ljubljana.
 
Pripravila: Beti Pintarič, tajnik ObVK in PObVK Semič
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon