Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
3.9.2018 - Informacija v zvezi s kandidaturo za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti
39. členu Zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  določa, da imajo na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.

Skladno z 49. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) kandidate za člane občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti določijo volivci – pripadniki romske skupnosti v občini s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini.
 
Evidenco volilne pravice in sestavo volilnih imenikov za izvedbo volitev predstavnika romske skupnosti v Občini Semič ureja Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13).

Številka: 041-2/2018-7
Datum: 3. 9. 2018

Marko Zupanič, l.r.
Posebna občinska volilna komisija 
predsednik

Informacija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon