Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
14.2.2018 - Rok za vpis v register nastanitvenih obratov se izteče 28. 2. 2018
Spoštovani,
vse zavezance za vpis nastanitvenih obratov v register (RNO) obveščamo, da se obdobje za vpis v Register nastanitvenih obratov izteče 28. 2. 2018.
 
Dne 16. 10. 2017 smo vas obvestili o novem načinu poročanja podatkov o gostih in nočitvah ter o vzpostavitvi novega registra nastanitvenih obratov.
21. 11. 2017  je bila v Semiču izvedena tudi predstavitev sistema »Register nastanitvenih obratov in Poročanje o gostih in prenočitvah«.
 
Zavezanci morate obstoječe nastanitvene obrate vpisati v register (RNO) najkasneje do 28.2.2018, prek spletne aplikacije na portalu AJPES ali osebno na izpostavah AJPES.
Vpis nastanitvenega obrata v RNO je pogoj za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v spletno aplikacijo eTurizem.
 
Po novem se podatki o gostih poročajo samo prek portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije in občinam. Aplikacija »eGost« bo na spletni strani Policije s 1. 3. 2018 prenehala delovati, kar pomeni, da bo od tega dne dalje možno posredovanje podatkov samo prek portala AJPES.
 
Zavezanci, ki ste nastanitvene obrate že vpisali v RNO morate podatke gostov poročati preko aplikacije eTURIZEM, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO. Občine pa bomo podatke iz aplikacije eTURIZEM prejele vsakega prvega v mesecu za pretekli mesec.
 
Način plačila turistične takse občini ostane nespremenjen.
Zavezanci za plačilo turistične takse ste v skladu s 30. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma dolžni do 25. v mesecu za pretekli mesec nakazati pobrano turistično takso na enotni podračun Občine Semič  št:  SI56 01309 5093206234, sklic 19 P1 – 07129  (P1 – davčna številka zavezanca).
 
Višina turistične takse za eno nočitev v občini znaša 1,15 EUR/dan, 50% znesek takse pa znaša 0,58 EUR/dan.
 
V skladu s 27. členom Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) so plačila turistične takse oproščeni naslednji gosti:
-       otroci do 7. leta starosti
-       osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
-       osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije
-       otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
-       učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti
-       dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih
-       osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni
-       tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse
-       člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice
 
Turistično takso v višini 50% v skladu z ZSRT plačujejo:
-       osebe od 7. do 18. leta starosti
-       turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF
-       turisti v kampih

 
Novica o registru objavlena dne 16. 10. 2017
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon