Program razvoja podeželja
24.1.2017 - Obvestilo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
Obveščamo vas, da bo Finančna uprava RS skladno z določili Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 124/04, 70/05, 102/12) (v nadaljevanju: odlok) v kratkem pričela z odmero nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč.
Po odloku se nadomestilo plačuje od zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč. Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo plačuje samo na območjih za katera je sprejet občinski lokacijski načrt.

Nadomestilo od gradbenih parcel (zazidanih stavbnih zemljišč) se plačuje tako, da se skladno s standardom SIST ISO 9836 upošteva:          
a) Stanovanjske površine, v katere spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineti ipd.) ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.         
b) Poslovne površine, v katere spada čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.) ter parkirišča in dvorišča, v katera spadajo utrjene površine (asfalt, tlakovci, beton, gramozirane površine).         
Od površin pod točko a) tega člena se nadomestilo plačuje od dneva vselitve v stanovanjsko hišo, pod b) pa od dneva pričetka poslovanja v poslovnih prostorih.         
                
Zavezanci za plačilo nadomestila so dolžni strokovni službi Občine Semič prijaviti stanovanjske in poslovne površine, podatke o gradbenih parcelah in zemljiških parcelah, ki so znotraj območja, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom in so zazidljiva ter druge podatke skladno s 14. členom odloka. Zavezanci morajo prijaviti Občini Semič oziroma pristojnemu davčnemu organu tudi vse spremembe, in sicer v tridesetih dneh po nastali spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča. Za neprijavo oz. nepravilno prijavo pravilnih površin odmernih predmetov so predvidene kazni v razponu od 100 EUR – 5000 EUR, zato svetujemo, da svoje odmerne podatke, ki so razvidni iz vaše lanske odmerne odločbe, lahko pa jih preverite tudi pri nas na občini, primerjate z dejanskim stanjem in nam morebitna odstopanja čim prej oz. najkasneje do 15. 2. 2017 pisno sporočite na Občino Semič. Finančna uprava RS namreč izvede odmero na podlagi podatkov, ki jih posreduje občina.

Ker občina ne razpolaga s podatki o morebitnih spremembah lastništva po darilnih pogodbah in sklepih o dedovanju, izvedenih v letu 2016, vas pozivamo, da nam sporočite tudi te podatke.

Dodatna pojasnila na občini daje Natalija Kastelec, tel.: 07/35-65-352 ali e-mail: natalija.kastelec@semic.si.
     

Županja Občine Semič      
Polona Kambič, mag.
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon