Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
28.11.2016 - Obvestilo o prejemu sklepa o dodelitvi sredstev za operacijo "Komunalna infrastruktura PSC Vrtača - 3. faza"
                                                
Občina Semič je v juliju 2016 oddala vlogo na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017, in sicer za sofinanciranje operacije »Komunalna infrastruktura PSC Vrtača – 3. faza«. S sklepom  o dodelitvi sredstev z dne 22. 11. 2016 je bilo vlogi ugodeno in s tem odobreno sofinanciranje v višini do 268.432,00 EUR.
 
Vrednost operacije je ocenjena na 444.855,00 EUR z DDV. Sofinanciranje v višini odobrenih sredstev predstavlja do 90% upravičenih stroškov, pri čemer so nepovratna sredstva v deležu 75 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25 % namenska sredstva državnega proračuna RS. Preostali del do celotne vrednosti bo zagotovila Občina Semič iz svojega proračuna.
 
Občina Semič namerava z navedeno operacijo komunalno opremiti in v operativno stanje vzpostaviti jugozahodni in severozahodni del Proizvodno servisne cone Vrtača (2,1 ha), saj v njej trenutno ni prostih komunalno opremljenih zemljišč.
 
Operacija obsega:
  • izgradnjo cestnega omrežja,
  • izgradnjo vodovodnega omrežja,
  • izgradnjo fekalne kanalizacije,
  • izgradnjo meteorne kanalizacije in drenažne kanalizacije,
  • izgradnjo cestne razsvetljave,
  • izgradnjo elektroenergetskega omrežja in
  • izgradnjo TK omrežja.
 
Izvajalec del bo izbran v začetku leta 2017, operacija pa bo v skladu s terminskim planom izvedena predvidoma do konca julija 2017.
 
Predmet javnega razpisa je bil izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkuren??no podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Namen izvedbe javnega razpisa je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.
 
          
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon