Program razvoja podeželja
30.4.2016 - Informacija o uporabi Odloka o občinskih cestah v Občini Semič
Občina Semič je na 12. redni seji Občinskega sveta, v marcu 2016, sprejela nov Odlok o občinskih cestah v Občini Semič (Ur. list RS št. 27/2016), katerega vsebina je usklajena z določili Zakona o cestah (Ur. list RS št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15). V nadaljevanju so navedene globe za posamezne prekrške posameznikov, ne pa tudi pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in posameznikov.
 
Z globo 1.000 € se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
 1. Na in v cestno telo javne ceste odvaja meteorno vodo, odplake in druge tekočine.
 2. Po brežinah ceste spušča kamenje, les in drug material ali predmete.
 3. Na cestnem svetu javne ceste:
 • pušča živali brez nadzorstva, napaja živali v obcestnih jarkih, pase živino ali gradi    napajališča za živali;
 • namešča in uporablja luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
 • postavlja ograje, stebričke, zasadi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine;
 • namešča ali odlaga les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
 • nasipa zemljišča ali namešča kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
 • postavlja nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
 • namerno zažiga travo, les ali druge odpadne snovi;
 • odvaja odplake in druge tekočine;
 • ovira odtekanje vode.
 1. Orje na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.
 2. Na cestišču javne ceste:
 • razsipa sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanaša blato ali ga kako drugače onesnažuje;
 • pušča sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
 • onesnažuje cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
 • vlači hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
 1. Z vozila, preden se vključi v promet, ne odstrani zemlje ali blata, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
 2. Poškoduje, odstrani, prestavi, zakrije ali kakorkoli spremeni prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve.
 
Z globo 500 se kaznuje lastnik zemljišča, ki:
 1. Ne dopusti posegov, gradnje in postavitve objektov in naprav, če izvedba le-teh ni mogoča v okviru cestnega sveta, in sicer:
 • dostopa do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
 • gradnje objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
 • postavitve prometne signalizacije in prometne opreme;
 • izvedbe ukrepov in postavitve začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
 • odlaganja snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda.
 1. V območju nivojskega križišča občinskih cest ali v območju cestnih priključkov vzpostavi kakršnekoli vegetacijo ali postavi objekte, naprave in druge predmete ter stori kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
 
Z globo 200 se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca ceste:
 • izvaja dela zunaj varovalnega pasu javne ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa;
 • v varovalnem pasu občinske ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih (varovalni pas je pri lokalni, mestni ali krajevni cesti 8 m in pri javni poti 5 m);
 • zgradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto;
 • izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti.
 
Z globo 2.000 se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca javne ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste).
 
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon